Cocytus sound

『Yuza Fujita feat. Ruina Miyashiro / Illustration kono.』